Anders Kløvning & Christian Heuch i NEF-Ung styret deler sine erfaringer fra muntlig eksamen på vårt neste digitale event mandag 7. juni

Gjør deg klar for muntlig drill mandag 7. juni.

Anders Kløvning & Christian Heuch i NEF Ung-styret vil dele sine beste tips og råd til hvordan du skal bestå muntlig eksamen.

Det vil blant annet bli en gjennomgang av hvordan du kan besvare spørsmål, i tillegg til en prøveeksamen for en av meglerne i NEF Ung-styret. Vil megleren greie å bestå muntlig eksamen?Lenke til eventet på teams mandag 7.juni kl. 14:00-16:00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjNzFlYWUtZjgyNS00MTUzLWFmMDYtMzI0NTExMmRiOWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22380429d2-ad7e-4de9-8c34-d6b0fe5b6522%22%2c%22Oid%22%3a%2299529d02-1830-41e8-b8bd-138d7eb75319%22%7d

Les mer

NEF Ung logo